PRAVILA NAGRADNE IGRE „Dukat Brzo & Fino – 5 kodova sakupi i nagrade pokupi“ - BiH

1. ORGANIZATOR Nagradnu igru “ Dukat Brzo & Fino – 5 kodova sakupi i nagrade pokupi“ koju organizira i provodi Dukat mljekara d.o.o. Gradačac sa sjedištem u Gradačcu: (u daljem tekstu Organizator),adresa: Željeznička bb 72650 Gradačac; PDV broj:20002387006 , ID broj: 40002387006, prema Zakonu o igrama na sreću. (član 9, stav 2, Sl. Novine F BiH br.01/02 i 40/10).

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE Promocija započinje 14.09.2012. godine i traje do 01.11.2012. godine.

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE Nagradna igra se organizira i provodi na području Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UČEŠĆE U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati sva fizička lica koja su kupci Dukat Brzo & Fino proizvoda I to vrhnja za kuhanje i umaka. Pravo na učešće nemaju lica zaposlena kod Organizatora ili kod partnera koji direktno učestvuju u ovoj nagradnoj igri, kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba. Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni. Ako je dobitnik nagrade maloljetno lice ili lice ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.

5. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Dukat Brzo & Fino vrhnja za kuhanje i umaka.

6. NAČIN UČESTVOVANJA U nagradnom izvlačenju sudjeluju svi kupci Dukat Brzo & Fino vrhnja za kuhanje i umaka koji u periodu od 14.09.2012. do 01.11.2012., u koverti pošalju 5 bar kodova izrezanih sa bilo kojih pakovanja Brzo & Fino etiketa i to proizvoda “Vrhnje za kuhanje” u boci (1 kg i 500 gr) i tetrapaku (1 kg, 500 gr i 200 gr), te umaka sa okusom šampinjona (200 gr), umaka sa bechamel okusom (200 gr) i umaka sa okusom parmezana (200 gr) i to na adresu Za «Dukat Brzo & Fino – 5 kodova sakupi i nagrade pokupi», PP 528, 71000 Sarajevo, BiH.   Dobitnici nagrada biti će izvučeni metodom slučajnog uzorka, a izvlačenje će nadgledati četveročlana komisija koju imenuje Organizator. Svaki dobitnik biti će obaviješten telefonskim putem i to odmah po izvlačenju, te će biti objavljeni na web stranici www.dukat.ba. Dobitnici su dužni ustupiti osnovne informacije o sebi (ime i prezime, dan, mjesec, godinu i mjesto rođenja, mjesto prebivališta - grad, općina, ulica i broj) te će im se odrediti mjesto i vrijeme preuzimanja nagrade. U slučaju da izvučeni dobitnik u momentu poziva nije dostupan ili ne odgovara na poziv (biti će pozivan najviše 3 puta) Komisija će odobriti izvlačenje novih koverti kako bi se došlo do novog dobitnika.

7. PREUZIMANJE NAGRADA Dobitnik nagradu može preuzeti najkasnije 5 dana nakon što je obaviješten o osvajanju nagrade, odnosno najkasnije do 09.11.2012. Osvojenu nagradu, dobitnici mogu realizirati u terminu predviđenom od strane Organizatora. Dobitnik može preuzeti potvrdu za realizaciju nagrade na adresi Dukat mljekara d.o.o.,Rajlovačka bb 71000 Sarajevo.

8. NAGRADE I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI NAGRADA  Nagradni fond:

Opis nagrade Količina Približna tržišna vrijednost
1. Raiffeisen potrošačka/debitna kartica
1 1 x 10.000,00 KM 1 x 10.000,00 KM
2. Gorenje potrošačka kartica 1 1 x 4.000,00 KM 1 x 4.000,00 KM
3. Poklon paket Tefal posuđa 1 1 x 500,00 KM 1 x 500,00 KM
4. Poklon paketi Dukat Brzo & Fino proizvoda 20 1 x 25,00 KM 1 x 500,00 KM
UKUPNO 15.000,00 KM

Dobitnik dobivenu nagradu ne može mijenjati za drugu nagradu ili za novac. Jedan izvučeni dobitnik može koristiti samo jednu nagradu.  Dobitnik nagradu ne može prenositi na treća lica.  Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA a) Dobitnik nagrade je dužan ustupiti sve potrebne informacije (ime i prezime, dan, mjesec, godina rođenja, mjesto prebivališta, grad, adresa i broj, broj pasoša i brojeve putnih isprava porodice) kontakt osobi Organizatora nagradne igre. b) Spisak dobitnika nakon izvlačenja će biti ažuriran na web stranici: www.dukat.ba c) Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvaćaju uvjet da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video-materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije. d) Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Potpisivanjem izjave ili istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze I odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

10. OBJAVA PRAVILA Ova pravila će biti objavljena u dnevnim novinama Dnevni Avaz na području Federacije Bosne i Hercegovine po dobijanju saglasnosti Federalnog ministarstva finasija.

11. RJEŠAVANJE SPOROVA Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u ovoj nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno određuje se nadležnost mjesno nadležnog suda.

12. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila.

13. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM FBiH Organizator je dužan utvrditi poreznu osnovicu od vrijednosti nagradnog fonda i izvršiti uplate u skladu sa Zakonom o igrama na sreću. (član 9, stav 2, Sl. Novine F BiH br.01/02 i 40/10).  Organizator se smatra obaveznim izmiriti obaveze za dobitnika nagrade utvrđene Zakonom o porezu na dohodak („Službene novineFBiH“, br. 35/08). Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

14. OTKAZIVANJE Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena.

15. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju. Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom Dukat Službe za korisnike: 0800 8 6455, svakim danom u periodu od 14.09.2012. do 05.11.2012. godine. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.