Osnovni podaci

Firma:
Lactalis BH , društvo za trgovinu, uvoz, izvoz, i usluge d.o.o. Gradačac

Skraćena oznaka tvrtke:
Lactalis BH d.o.o. Gradačac

Sjedište:
Gradačac, Bosna i Hercegovina

Adresa:

Željeznička bb Gradačac

Sud upisa, matični broj upisa u sudskom registru (MBS):

032-0-Reg-14-002013
MBS: 32-01-0112-08

Poreski broj (PDV):

200023870006

Identifikacijski broj (ID):
4200023870006

Firma i sjedište pravnih osoba preko kojih se odvija platni promet i brojevi računa:

UniCredit banka d.d., Mostar 3383202200036542